A “2021 Tavaszindító” Nyereményjáték – Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzat a „2021 Tavaszindító” elnevezésű promóciós játék („Játék”) adatkezelési feltételeit és szabályait rövid, tömör és átlátható módon tartalmazza.

Az adatkezelő:

SZÍNRELÉP KFT. (Cg.:01-09-9571231025 székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)

A Játék ideje alatt adatkezelési információ elérhető: https://furelep.hu/adatkezelesi-szabalyzat/

Az adatkezelés célja: A Játék lebonyolítása keretében az Adatkezelő az alábbi célokból kezel adatokat: Játék szervezése, lebonyolítása; hozzájárulás esetén: reklámcélú elektronikus üzenetek, megkeresések lebonyolítása; a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Játékba regisztrált Játékosokkal (a továbbiakban: „Érintett”) és a Játék során kapcsolatfelvételt kezdeményező személyekkel a Játékkal és az Adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan; panaszkezelés, csalások felderítése.

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek: Az Érintett adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a Játék keretében:

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban: „GDPR”

 • Hozzájárulás – a GDPR1 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján – promóciós játék szervezésével, reklámüzenetek küldésével, az Érintettel való kapcsolattartással összefüggésben. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogos érdek – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján – Az Adatkezelők jogos érdekének tekinti, hogy a Játékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve az Adatkezelők márkájának jó hírnevét megőrizzék, ezért visszaélés gyanúja esetén a Játék bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatják fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mellyel döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelők jogos érdekén alapul.
 • Jogi kötelezettség: – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján – adózási, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Érintett adatainak kezelése. Címzettek köre: Az Érintett adataihoz az Adatkezelők férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozóként:

                               Kiss László és

                               Gróf Orsolya.

Adatok megőrzése: Az Érintett személyes adatait a Játékban való részvételének időtartama alatt, de legfeljebb a Játék lezárását követő 30 napig őrizzük meg. A panaszkezelés esetén a 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése szerint a panasszal kapcsolatos adatokat és panaszról felvett jegyzőkönyvet az Adatkezelők öt évig kötelesek megőrizni. A nyertesek a számvitelről szóló 2000. évi

 • törvény 169. §-ban meghatározott adataira a jogszabály értelmében nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával az Érintett kijelenti, hogy a TELJES ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATOT megismerte, megértette és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadta.

TELJES ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A jelen teljes Adatvédelmi Szabályzat a SZÍNRELÉP KFT. (Cg.:01-09-9571231025 székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.) “2021 Tavaszindító” elnevezésű Nyereményjáték adatkezelési feltételeit mutatja be az alábbiak szerinti tagolásban:

 1. Kik az adatkezelők?
 • Milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint azonosított, vagy azonosítható természetes személyről (a továbbiakban: „Érintett”?
  • Miért és meddig kezeljük az Érintett személyes adatait?
  • Cookie tájékoztató
  • Milyen jogalapon kezeljük az Érintett személyes adatait?
  • Kik férnek hozzá az Érintett személyes adataihoz?
  • Hol kezeljük az Érintett adatait?
  • Adattovábbítás külföldre
  • Milyen jogok illeti meg az Érintettet?
  • Hogyan gondoskodunk az Érintett adatai biztonságáról?
  • Mi az adatvédelmi incidens és hogyan kezeljük?
  • Hogyan léphet az Érintett az Adatkezelőkvel kapcsolatba, illetve hogyan érvényesítheti jogait?
  • Egyéb rendelkezések

A Játék nem irányul kiskorúak személyes adatainak kezelésére. A Játékban történő adatmegadásra és a programban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes  személyek jogosultak.

1.) Ki az adatkezelők és kik az adatfeldolgozók?

A jelen Adatkezelési Szabályzat irányadó a SZÍNRELÉP KFT. (Cg.:01-09-9571231025 székhely: Budapest, Szépvölgyi út 52.) által szervezett Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért az Adatkezelő felel. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából ……………………………………………………………………… végzi.

Az Adatkezelők és az adatvédelmi tisztviselő Az Adatkezelő adatai:

Neve: SZÍNRELÉP KFT.

Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)

Postacím:

E-mail cím: info@furelep.hu

honlap: https://furelep.hu

2.) Milyen személyes adatokat kezelünk Érintettről, mint azonosított természetes személyről (a továbbiakban: „Érintett”)?

A  Játékban  történő  regisztráció  során  Játékosoknak  a  következő  személyes  adataikat  szükséges megadniuk (a *-al jelölt adatok megadása szükséges a regisztrációhoz / a regisztráció feltétele):

 • teljes név (vezetéknév, keresztnév)*,
 • e-mail cím*,
 • telefonszám*

A fenti adatok kezelésének a célja a következő:

 • Az „Érintett” (játékos) az e-mail cím adatot a pályázat sikeres leadása céljából,
 • a teljes név adatot az azonosítás elősegítésének céljából kell, hogy megadja.

Nyertesség esetén az „Érintett” (játékos) addicionálisan megadja:

 • lakcímét/ ill.  telepítési helyét címét a nyeremény sikeres kézbesítésének céljából.

Panaszkezelés során:

 • írásbeli panasz esetén:

o név;

o levelezési cím;

o regisztrációnál megadott e-mail cím; o panasz tárgya és tartalma.

 • szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelők jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

o név;

o lakcím;

o regisztrációnál megadott e-mail cím;

o panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma; o panasz egyedi azonosítószáma.

Adatkezelők és adatfeldolgozók a tévesen megadott adatokért semminemű felelősséget nem vállalnak.

A Regisztráció során történő adatszolgáltatásra kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek jogosultak. Amennyiben a Játékban történő részvétele során valamely Játékossal kapcsolatban az Adatkezelők tudomására jut, hogy nem teljesíti a jelen követelményt, Adatkezelőknek lehetősége van arra, hogy a Játékost a Játékból kizárja, amelyről egyidejűleg a Játékost e-mailben értesíti. Ebben az esetben Adatkezelők a kizárt Játékossal kapcsolatban kezelt valamennyi személyes adatot törli.

Kapcsolatfelvétel során:

A Játék ügyfélszolgálati elérhetőségein keresztül e-mailben info@furelep.hu e-mail címen a Kapcsolatfelvételt kezdeményező személynek lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy különböző témákban felvegye a kapcsolatot az Adatkezelőkkel („Kapcsolatfelvétel”).

A Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-gal jelölt adatok megadása szükséges a Kapcsolatfelvételhez):

 • teljes név*
 • e-mail cím vagy telefonszám (a Játékos választása szerint)*

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a Játékos nem ad meg a problémája feltárásához, kérdésének megválaszolásához, panaszának kivizsgálásához elegendő adatot, az Adatkezelők bekérhet tőle további adatokat a fent felsoroltak erejéig.

A Játék során a Játékosnak a Regisztrációt követően is lehetősége van a Regisztráció során opcionálisan megadható adatait megadni, a megadott adatait – az e-mail cím kivételével – módosítani, az opcionálisan megadandó adatát törölni. A Játékos jogosult a Regisztráció során kötelezően megadandó adatai törlését kérni azzal, hogy ezáltal a Játékban való további részvételre nem jogosult.

3.) Miért és meddig kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Adatkezelők és Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt, a Játékosok Játékban történő részvétele kapcsán történt adatok megadott adatok és feltöltött blokkjainak nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása/teljesítése céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Adatkezelők tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben a Játék meghosszabbításra kerül, ebben az esetben a megadott adatokat a meghosszabbítás időtartama alatt tovább kezeli a Játék végleges lezárásáig, illetve addig, amíg a Játékos nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Utóbbi esetben a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az Adatkezelőkhöz elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelők panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.

Az Adatkezelők az adatokat a Játék lezárását követő legkésőbb 30 nappal törli, illetve, ha a Játékos a törlést ezt megelőzően kéri, úgy a Játékos kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül (de legkésőbb az eredeti, törlésre megjelölt határidőn belül) törli. Adatkezelők tájékoztatja a Játékosokat, hogy amennyiben a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat a nyeremény kézbesítését megelőzően kérik törölni, a nyeremény kézbesítése nem valósul meg, a nyeremény átvételére a törlést követően nem jogosultak. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján, az érintett adatok (lásd 2. pont) a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a Kapcsolatfelvételt tevő által kezdeményezett kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelők által nyújtott szolgáltatások, illetve a Játék iránt érdeklődő felhasználóval, felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelők tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése a felhasználó által megadott e-mail címen vagy telefonszámon.

Adatkezelők a személyes adatokat a Kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelések esetében a Játék lezárását követő 30 napig, illetve addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

4.) Cookie tájékoztató

Az Adatkezelők Cookie-kat és hasonló technológiákat használ, hogy megkönnyítse a böngészést az Érintett számára a Honlapon, és hogy megértse azt, hogy az Érintett hogyan lép kapcsolatba SZÍNRELÉP KFT-vel. Kérjük, olvassa el Cookie tájékoztatónkat így – az egyéb érdeklődésre számot tartó információkon túl – átfogóbb képet kaphat a Színrelép Kft. által használt cookie- król és más hasonló eszközökről és azok céljáról.

5.) Milyen jogalapon kezeljük az Érintettek személyes adatait?

Az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján: A Játékban történő részvétellel, valamint a Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes,

amelyet részvétellel esetén a Játékos a pályázat leadása során  a vonatkozó mező kipipálásával, Kapcsolatfelvétel esetén az általa kezdeményezett telefonos, vagy e-mail üzenet útján történő kapcsolatfelvétel megtételével ad meg. Ezzel a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők a pályázat leadása során megadott személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban  foglaltak szerint kezelje.

Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Jogos érdek alapján – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján- Az Adatkezelők jogos érdekének tekinti, hogy a Játékkal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve az Adatkezelők márkáinak jó hírnevét megőrizze, ezért visszaélés gyanúja esetén a Játék bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatják fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a Játékból, mellyel döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelők jogos érdekén alapul.

Jogi kötelezettség teljesítése érdekében: – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján -, számviteli okokból, panaszkezelés vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése, illetve továbbítása. A számviteli célú adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján áll fenn, panaszkezelés esetén Adatkezelők a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §a alapján kezeli a személyes adatokat.

6.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) meghatározott jogosultsággal rendelkező munkavállalói a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó(k) végzi(k):

 • honlap kezelője és szerkesztője: ………………………..

Adatkezelők fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatvédelmi szabályzat módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

Az Adatkezelők kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat az adatfeldolgozókon kívül.

7.) Hol kezeljük az adatait?

A Játékban, valamint a Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a furelep facebook oldal, valamint az elektronikus levelek kiküldését és kezelését kiszolgáló Microsoft Exchange Server felület.

8.) Adattovábbítás az EU-n kívülre

A Játék során és hatálya alatt személyes adatokat nem továbbítunk az Európai Unión kívülre.

9.) Milyen jogok illetik meg Önt?

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelők Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelők folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Játékos, mint Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Játékos, mint Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és

kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;

 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Adatkezelők köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, az  Érintett kérelmére megadni  a tájékoztatást. Játékos a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelők jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott elérhetőségein nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Az Érintett jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével (megjelölve a helyes adatokat), az Adatkezelők jelen Adatvédelmi Szabályzatban megadott elérhetőségein. Az Adatkezelők a

helyesbítést  indokolatlan  késedelem  nélkül  elvégzi  a  nyilvántartásban,  és  ennek  megtörténtéről írásban értesíti az Érintettet.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelők pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelők nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelés korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelők ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelők az „Érintett”-et, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmeket a Játék ideje alatt Adatfeldolgozó által üzemeltetett ügyfélszolgálaton keresztül az info@lindt-nyeremenyjatek.hu e- mail címen fogadja. Játékos, mint Érintett adatainak törlése a Játékosnak a Játékból való kizárását is magával vonja, amíg a Játékos az adatkezelést írásban, megfelelő időben, terjedelemben és formában ismételten nem engedélyezi.

Szervezők a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja az Érintettet.

Az Érintett bármikor dönthet úgy, hogy Adatkezelők ne keresse meg őt további marketing kapcsolattartás keretében, elektronikus direkt marketing üzenetekkel, amelyet bármikor ingyenesen, indoklás és korlátozás nélkül megtehet az elektronikus levélben lévő ’leiratkozás’ gombra való kattintással, illetve a Magyarország,                                  postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).

Játékos, mint Érintett tudomásul veszi, hogy  a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Játék lezárása, illetve ha a nyeremény átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremény átadása előtt kérelmezi, továbbá, ha kéri ezen adatok korlátozását, továbbá tiltakozik ezen adatainak kezelése ellen (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelők a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelők tájékoztatja az Érintettet ez utóbbi kategóriába tartozó címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés:

 • közérdekű vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen

Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelők nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelők ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőket terheli.

Amennyiben az érintettnek kérdése van a róla kezelt adatok mennyiségéről, mibenlétéről, úgy felveheti a kapcsolatot postai úton vagy e-mail formájában a felelős szervezettel, osztállyal. Elérhetőség:

 • postai úton:
  • e-mailben: info@furelep.hu

Több információ itt érhető el: www.furelep.hu

10.) Hogyan gondoskodunk az Érintett adatainak biztonságáról?

Az Adatkezelők gondoskodik az Érintett személyes adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelők kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat az Érintett

hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Programban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az  adatok  védelme teljes mértékben az Interneten  nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem  gyűjt különleges adatokat, azaz  olyan  adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

11.) Mi az adatvédelmi incidens és hogyan kezeljük?

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelők által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen  jogosulatlan vagy véletlen  hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését,  valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően  nem  jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatása céljából  nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az Érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

12.) Hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan érvényesítheti jogait?

Az Adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az Érintett azok megszegésére  utaló  körülményt észlel, bejelentést tehet az 1. pontban meghatározott adatvédelmi tisztviselőnél.

Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező  bírósághoz, vagy  az alábbi hatósághoz fordulhat:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

13.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad  áramlásáról,  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon  kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadó.

Budapest, 2021.03.25.